Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2010 > 2010-05-24

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2237/10
Počet listů: 11
V Praze dne 24. května 2010
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 24. května 2010

(18. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí informace místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a ministra průmyslu a obchodu o aktuální evropské problematice.2.
Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnostič.j. 1847/09Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 363                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti 1.3.
Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009č.j. 450/10Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 364                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.4.
Dokumentace programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" - 2. změnač.j. 484/10Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 365                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.5.
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017č.j. 495/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 366                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůč.j. 460/10Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 367                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.7.
Návrh způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra-Labe formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích do doby rozhodnutí vlády o dalším postupuč.j. 353/10Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 368                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.8.
Zpráva o zabezpečení finančních prostředků pro realizaci konkretizace opatření obsažených ve Zprávě o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském krajič.j. 505/10Vláda projednala materiál předložený ministryní životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 369                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2009č.j. 458/10Materiál předložený ministrem financí byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 31. května 2010.10.
Schválení výjimky ze „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ pro státní podniky v působnosti Ministerstva obranyč.j. 403/10Materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 31. května 2010.11.
Sladění systému nominace zástupců České republiky v orgánech evropského programu družicové navigace GALILEO a v orgánech Evropské kosmické agenturyč.j. 441/10Materiál předložený ministrem dopravy byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 31. května 2010.12.
Příprava neformálního zasedání ministrů obrany členských zemí NATO v roce 2011 v České republiceč.j. 493/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 370                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.13.
Změna přílohy usnesení vlády České republiky ze dne 12. dubna 2006 č. 391, k Pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací (financování), a usnesení vlády České republiky ze dne 29. března 2010 č. 247 k naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2011 a léta následujícíč.j. 478/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 371                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 371  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.14.
Zabezpečení personální potřeby pro provoz Říčních informačních služeb u Státní plavební správyč.j. 471/10Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 372                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.15.
Návrh na změnu Statutu a obměnu Rady vlády pro informační společnostč.j. 392/10Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 373                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 373  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.16.
Návrh na odvolání prof. Ing. Ignáce Hozy, CSc., z funkce rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíněč.j. 482/10Vláda projednala materiál předložený ministryní školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 374                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Zpráva o průběhu zadávacího řízení a výsledcích soutěžního dialogu s uchazeči o veřejnou zakázku na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ a schválení smlouvy o výstavbě, financování a provozování projektu „Ubytovna zaměstnanců, Ubytovna hotelového typu, Bazén, Parkoviště, Informační centrum a vstupní objekt“č.j. 487/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 375                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.18.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2010č.j. 491/10Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 376                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.19.
Informace pro vládu ČR o schůzi Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt JIM)č.j. 502/10Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 377                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.20.
Jmenování soudcůč.j. 494/10Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 378                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 378  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.21.
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010č.j. 452/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 379                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.22.
Statut meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnostič.j. 451/10Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 380                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 380  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.23.
Zrušení úkolu č. II/3 plynoucího z usnesení vlády č. 1250 k materiálu „Návrh řešení koordinace a spolupráce v oblasti e-skills v ČR“č.j. 510/10Vláda projednala materiál předložený ministrem pro evropské záležitosti a přijala


                       usnesení č. 381                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.24.
Návrh změn Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupněč.j. 476/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 382                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 382  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.25.
Změna systemizace služebních míst Úřadu pro zahraniční styky a informaceč.j. 490/10Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 383                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.26.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2009č.j. 468/10Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Energetického regulačního úřadu a přijala


                       usnesení č. 384                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.27.
Dodatek Smlouvy o poskytnutí poradenských služeb mezi Českou republikou a Světovou bankou/Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvojč.j. 508/10Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 385                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.28.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytemč.j. 506/10Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 386                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.29.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obranyč.j. 463/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 387                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.30.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmuč.j. 503/10Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 388                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.31.
Návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolůč.j. 488/10Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 389                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.32.
Návrh na sjednání Protokolu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélanduč.j. 486/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 390                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.33.
Návrh na přístup k Memorandu o porozumění (MoU) o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné doklady (ICAO PKD) a o sdílení nákladůč.j. 479/10Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 391                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.34.
Návrh na obeslání 99. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 2. - 18. června 2010)č.j. 485/10Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 392                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 392  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.35.
Návrh na obeslání revizní konference Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, která se uskuteční v Kampale (Uganda) ve dnech 31. května – 11. června 2010č.j. 480/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 393                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 393  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.36.
Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Sdružení národů jihovýchodní Asie (EU a ASEAN) v Madridu ve dnech 26. - 27. května 2010 a na Ministerské zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži ve dnech 27. - 28. května 2010č.j. 496/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 394                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.37.
Návrh na obeslání čtvrtého výročního zasedání Globálního fondu pro životní prostředíč.j. 446/10Vláda projednala materiál předložený ministryní životního prostředí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 395                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 395  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.38.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky s manželkou v Lotyšské republice ve dnech 20. – 21. května 2010č.j. 477/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 396                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.39.
Zpráva o průběhu cesty prezidenta republiky Václava Klause na pohřeb prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského dne 18. dubna 2010č.j. 475/10Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 397                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.40.
Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 472/10Vláda projednala materiál předložený ministryní školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 398                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.41.
Schválení výjimky podle ustanovení § 43 odst. 1, § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., a to za účelem stavby "Rychlostní silnice R55, stavba 5510 Bzenec - Bzenec, Přívoz" na území Přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenecč.j. 464/10Vláda projednala materiál předložený ministryní životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 399                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.42.
Schválení výjimky podle ustanovení § 43 odst. 1, § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., a to za účelem stavby "Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať" na území Přírodní rezervace Hemže-Mýtkovč.j. 465/10Vláda projednala materiál předložený ministryní životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 400                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.43.
Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení povodňové situaceč.j. 520/10Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Správy státních hmotných rezerv a přijala


                       usnesení č. 401                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.44.
Návrh na pokračování v realizaci obnovy letadlového parku dopravního letectva Armády České republikyč.j. 522/10Materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 31. května 2010.45.
Navýšení rozpočtu kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví pro realizaci programu Rezidenční místač.j. 516/10Vláda projednala materiál předložený ministryní zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 402                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.46.
Rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11č.j. 427/10Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 403                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11 a proti nikdo.47.
Závěrečná zpráva skupiny odborníků o plnění usnesení vlády ČR č. 1064 ze dne 19.9.2007č.j. 518/10Materiál předložený ministrem dopravy byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 31. května 2010.48.
Návrh na sjednání Protokolu, kterým se mění Protokol (č. 36) o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souvislosti s přechodnými opatřeními týkajícími se složení Evropského parlamentuč.j. 523/10Vláda projednala materiál předložený ministrem pro evropské záležitosti a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 404                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.49.
Návrh na sjednání Dohody o změnách Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a Philip Morris International Inc., PMPI LLC, Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade SARL na straně druhé; a Dohody o změnách Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a JT International S.A. a JT International Holding BV, na straně druhéč.j. 524/10Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 405                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.50.
Návrh Projektu vyhodnocení povodní v květnu 2010 v povodí Odry a Moravyč.j. 533/10Vláda projednala materiál předložený ministryní životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 406                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.51.
Informace o předběžných škodách na státním vodohospodářském majetku – květen 2010č.j. 536/10Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 407                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.52.
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Prazeč.j. 532/10Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 408                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.53.
Podklad pro rozhodnutí o dalším postupu transpozice směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora EUč.j. 535/10Materiál předložený ministrem financí byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 31. května 2010.54.
Záměr definitivního vypořádání sporu o Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a některé další majetky v areálu Pražského hraduč.j. 539/10Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 409                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.55.
Řešení problematiky kompenzace slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve vazbě na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007č.j. 525/10Materiál předložený ministry dopravy a financí byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 31. května 2010.56.
Žádost o vyslovení souhlasu s přesunem prostředků nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v rámci kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcíč.j. 527/10Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 410                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.57.
Řešení odstraňování následků povodní ve vybraných oblastech ČR v květnu 2010č.j. 544/10Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem pro místní rozvoj přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 31. května 2010.Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.58.
Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009č.j. 546/10Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 411                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.59.
Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2009 č.j. T19/2010Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany a přijala


usnesení č. 412/V


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.60.
Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace č.j. T21/2010Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


usnesení č. 413/V


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.61.
Statut Úřadu pro zahraniční styky a informace č.j. T22/2010Vláda projednala za účasti ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace materiál předložený ministrem vnitra a přijala


usnesení č. 414/V


s tím, že Statut bude upraven podle připomínky místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí upřesněné ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a vedoucím Úřadu vlády.Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.62.
Návrh na vydání souhlasu vlády na spolupráci Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí moci č.j. T23/2010Vláda projednala za účasti ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace materiál předložený ministrem vnitra a přijala


usnesení č. 415/T


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.63.
Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2009 č.j. T24/2010Vláda projednala za účasti ředitele Bezpečnostní informační služby materiál předložený předsedou vlády a ředitelem Bezpečnostní informační služby a přijala


usnesení č. 416/V


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.* * *


Pro informaci:


1.
Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 474/10


2.
Zpráva o postupu modernizace III. a IV. tranzitního železničního koridoru (předložil ministr dopravy)č.j. 445/10


3.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2010 (předložil ministr a předseda Legislativní rady vlády)č.j. 504/10


4.
Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2009 (předložil ministr financí)č.j. 500/10


5.
Výroční zpráva ICV za rok 2009 (předložil vedoucí Úřadu vlády)č.j. 492/10


6.
Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 09/06 „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008“ (předložila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 483/10


7.
Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)č.j. 507/10


8.
Informace o veřejné zakázce k postupné implementaci zákona č. 280/2009 Sb., Daňového řádu do informačního systému daňové správy dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 (předložil ministr financí)č.j. 501/10


9.
Informace o smlouvě č. 100100011 na dodávku nové verze aplikačního programového vybavení a datové základny pro komplexní informační systém o službě a personálu (předložil místopředseda vlády a ministr obrany)č.j. 453/10


10.
Informace o smlouvě č. 100100034 na dodávku inovovaných verzí aplikačního programového vybavení a datové základny pro Finanční informační systém (předložil místopředseda vlády a ministr obrany)č.j. 454/10


11.
Informace o nájemní smlouvě č. 100100022 na pronájem diskové technologie pro provozování informačních systémů (předložil místopředseda vlády a ministr obrany)č.j. 455/10


12.
Informace o nájemní smlouvě č. 100100035 na zajištění komplexních služeb diskových technologií (předložil místopředseda vlády a ministr obrany)č.j. 456/10


13.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Dodávka náhradních dílů, oprav a služeb pro letecké motory Arrius 2B2“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 442/10


14.
Informace o průběhu a výsledcích neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Tallinnu ve dnech 22. - 23. dubna 2010 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 498/10


15.
Informace o oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta u Svatého stolce ve dnech 27. – 28. dubna 2010 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 499/10


16.
Informace o státní návštěvě prezidenta Portugalské republiky Aníbala Antónia Cavaca Silvy v České republice ve dnech 14. – 16. dubna 2010 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 497/10


17.
Informace o povodních v květnu 2010 v povodí Odry a Moravy (předložila ministryně životního prostředí)č.j. 534/10zaznam.doc  


Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová