Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-03-23

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2004 č. 264 + P

ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s.,
o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s.,
člen koncernu KARBON INVEST, a.s.


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace, uvedené v části II materiálu č.j. 339/04;

II. v y d á v á podle § 10 odst.1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., která je v držení Fondu národního majetku České republiky (akciový podíl 45,88%), přímým prodejem vybranému nabyvateli - společnosti KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5524 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí realizovat bod II tohoto usnesení.


Provede:

místopředseda vlády a
ministr financí
R o z h o d n u t í

o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu
KARBON INVEST, a.s., metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli


1. Identifikace obchodní společnosti: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 72830, IČ: 00002593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122 (dále jen “Společnost”).

2. Číslo privatizačního projektu: 40017.

3. Výše základního kapitálu: 24 300 000 000,- Kč.

4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč.

5. Procentní podíl prodávaných akcií na základním kapitálu Společnosti 45,8831 %.

6. Počet, druh a forma prodávaných akcií: 11 149 594 kusů registrovaných kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě, ISIN CZ0005100651, ve formě na majitele.

7. Kupní cena jedné akcie: 201,80 Kč.

8. Kupní cena celkem: Kupní cena za všechny akcie bude činit 2 250 000 000,- Kč.

9. Způsob privatizace: Rozhodnutí o privatizaci vydané podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to přímým prodejem vybranému nabyvateli.

10. Nabyvatel: KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5524.

11. Platební podmínky: Nabyvatel uhradí celou výši kupní ceny po splnění odkládací podmínky stanovené ve smlouvě o koupi akcií a poté, co k tomu bude za podmínek stanovených ve smlouvě o koupi akcií vyzván Fondem národního majetku (dále jen “FNM ČR”), a to prostřednictvím univerzálního vypořádacího centra společnosti UNIVYC.

12. Podmínky privatizace

a) Odkládací podmínky

b) Přehled závazků vybraného nabyvatele a sankcí za jejich neplnění