Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. května 2001 č. 453 + P

k návrhu restrukturalizace společnosti OKD, a. s.,
řešící podnikatelské aktivity její činné a útlumové části,
včetně majetkového vypořádání


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í návrh restrukturalizace společnosti OKD, a. s., řešící podnikatelské aktivity její činné a útlumové části, včetně majetkového vypořádání obsažený v části III předloženého materiálu;

II. s o u h l a s í s realizací Programu restrukturalizace OKD, a. s. obsaženým v příloze tohoto usnesení (dále jen "Program") za podmínky, že OKD, a. s., případně její právní nástupce, převezme závazky budoucího útlumu na činných dolech, které má ve svém majetku a vysloví souhlas s tím, že do programu útlumu dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebudou zařazovány činné doly v jejím vlastnictví;

III. u k l á d á

1. ministru průmyslu a obchodu

a) realizovat Program v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, na základě dohody mezi Diamo, s. p. a OKD, a. s. a předložit vládě návrh smlouvy o prodeji části podniku do 30. září 2001,

b) zpracovat a předložit vládě do 31. prosince 2001 návrh dokončení restrukturalizace OKD, a. s. sledující vytvoření uceleného komplexu činností bezprostředně souvisejících s majetkem utlumovaných dolů,

2. ministrům financí a průmyslu a obchodu prosazovat při výkonu akcionářských práv ve společnosti OKD, a. s. Program.


Provedou:
ministři průmyslu a obchodu,
financí
Program restrukturalizace OKD, a. s.