Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-06-23

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. června 1999 č. 638

k Informaci o restrukturalizaci akciové společnosti OKD, a.s.

Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Informaci o restrukturalizaci akciové společnosti OKD, a.s., obsaženou v předloženém materiálu;

II. u k l á d á ministrům průmyslu a obchodu a financí zpracovat a vládě do 30. září 1999 předložit návrh variant majetkoprávního řešení situace akciové společnosti OKD, a.s.


Provedou:

ministři průmyslu a
obchodu, financí


Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.