Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-05-03

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. května 1995 č. 262 + P

o technickém standardu státního informačního systému České republiky, národní prostředí, verze 2.1

Vazba na záznam z jednání vlády: Database 'Vláda - nová pracovní kopie', View 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s c h v a l u j e technický standard státního informačního systému České republiky, národní prostředí, verze 2.1, uvedený v příloze tohoto usnesení (dále jen "Standard");

II. z r u š u j e usnesení vlády z 10. června 1992 č. 409, ke statutu Komise vlády České republiky pro státní informační systém a ke standardům státního informačního systému České republiky;

III. u k l á d á

1. ministru hospodářství neprodleně vyhlásit Standard,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit

a) v rámci své pravomoci a působnosti dodržování Standardu,

b) soulad informačních systémů zřízených po dni přijetí tohoto usnesení v rámci státního informačního systému České republiky se Standardem,

c) při inovacích doplnění informačních systémů zřízených přede dnem přijetí tohoto usnesení o prostředky schopné komunikovat podle Standardu,

d) uplatnění Standardu ve všech obchodních veřejných soutěžích na dodávky informační techniky jako součást zadávacích podmínek.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

přednostové okresních úřadů a

primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně

primátor hlavního města Prahy

Místopředseda vlády

Ing. Ivan K o č á r n í k , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 3. května 1995 č. 262

Ministerstvo hospodářství České republiky

Technický standard státního informačního systému České republiky

Národní prostředí

Verze 2.1

Praha, duben 1995

!!! Tabulky jsou pouze uvedeny v tištěné podobě přílohy usnesení

O b s a h

1. Úvodní komentář 2

2. Technický standard státního informačního systému 3

2.1 Kódování informací 3

2.2 Lokalizace systému 3

2.3 Klasifikace souboru znaků textu 3

2.4 Národní prostředí 3

2.4.1 Kódování textu 3

2.4.2 Klávesnice pro zařízení informačních technologií 9

2.4.3 Abecední řazení 12

2.5 Programové vybavení 23

3. Seznam zkratek mezinárodních organizací 23

4. Použité zkratky v názvech technických norem 23

5. Seznam citovaných technických norem 23

1. Úvodní komentář

Standardy státního informačního systému - jako opatření ústředních orgánů státní správy - zakotvují závazné způsoby výkonu odborných činností v informačních systémech státní správy. Jsou klíčovým nástrojem homogenizace SIS jako prostředí.

Standardem SIS se rozumí závazný předpis, jehož obsah se zpravidla věcně kryje s mezinárodní technickou normou nebo doporučením, českou normou, návrhem české normy a případně s jiným předpisem technické povahy (např. organizační opatření pro zajištění bezpečnosti SIS).

Technický standard se omezuje pouze na určení specifik národního prostředí - především kódování a třídění, tj. na ty oblasti, které je nutné vyžadovat pro potřeby správních úřadů na území České republiky.

Technický standard SIS musí být dodržován ve všech nových realizacích a rozsáhlejších inovacích informačních systémů v rámci SIS. Dodržování standardů se nevyžaduje u menších nákupů, které směřují výhradně k udržení funkčnosti již provozovaných systémů, pokud tyto systémy byly vybudovány před účinností standardu a při inovaci nedochází k žádné technologické změně. Rozsáhlejší inovace však mají vždy zajistit dodržení standardu.

Technický standard bude nadále upravován. Ochrana dat a bezpečnost bude řešena samostatným standardem.

2. Technický standard státního informačního systému

2.1 Kódování informací

- veškeré programové vybavení musí umožňovat zpracování znaků kódovaných do osmi bitů,

- programové vybavení musí umožňovat práci s daty, která jsou v některém z kódů požadovaných v SIS (viz 2.4).

2.2 Lokalizace systému

Lokalizace programového vybavení, jako podpora a podmínka pro jeho používání v českém prostředí, zahrnuje:

- definice hodnotové posloupnosti znaků pro účely třídění,

- formát data (pořadí údajů den-měsíc-rok),

- klasifikace znaků (co je písmeno, číslice atd.),

- formát číselných údajů (co je desetinnou čárkou apod.),

- formát zápisu měnových údajů (označení měny, její pozice vzhledem k číselnému údaji atd.).

2.3 Klasifikace souboru znaků textu

Výčet grafických znaků pro latinské abecedy a jejich rozdělení na mezeru, abecední, číselné (dekadické číslice) a ostatní znaky musí odpovídat normě ISO 6937 (1983), ADD1 (1989). Mezera se považuje za zvláštní znak a musí být explicitně uvedena v množině používaných znaků.

Přehled přípustných grafických znaků kromě mezery je uveden v tabulkách 4 až 12. Diakritická znaménka nelze používat samostatně, jen v kombinaci se základními abecedními znaky latinské abecedy (jsou bezposuvová). Cizí jména v kterých se vyskytuje grafický znak připomínající čárku nad mezerou se zapisují zásadně pomocí znaku apostrof " ' ", který je posuvovým znakem. V případě potřeby abecedního řazení (viz odstavec 2.4.3) se takovýto apostrof zařazuje s primární řadící platností za všechna písmena a dekadické číslice.

2.4 Národní prostředí

2.4.1 Kódování textu

V rámci kódování textů se definují standardy kódování grafických a řídicích znaků pro přenos textových informací; tj. znaků latinské abecedy, číslic a dalších textových značek. Tyto standardy jsou určeny pro přenos informací; nevztahují se na přenos semigrafických a grafických informací a na vnitřní kódy použité při zpracování informací.

Řídicí znaky musí být podmnožinou řídících znaků uvedených v normě ČSN ISO 6429.

Pro přenos informací v otevřených počítačových sítích SIS se vyhlašuje jako standard pro kódování grafických textových znaků mezinárodní norma ČSN ISO 8859, s následujícími specifikacemi:

Pro texty v národní abecedě, tj v češtině a v jazycích významných národnostních menšin, platí norma ČSN ISO 8859-2 (viz kódová tabulka 1). (Kód je obvykle nazýván Latin 2 - ISO).

Kódová tabulka 1 ISO 8859-2 : 1987

Pro Melantrich viz verze 2 (vytištěný sborník - dáno k dispozici na disketě doplnit)

Kódová tabulka 2a Kódová stránka 852

Pro Melantrich viz verze 2 (vytištěný sborník - dáno k dispozici na disketě doplnit)

Kódová tabulka 2b Kódová stránka 852

Pro Melantrich viz verze 2 (vytištěný sborník - dáno k dispozici na disketě doplnit)

Kódová tabulka 3 ISO 6937-2: 1983

Pro Melantrich viz verze 2 (vytištěný sborník - dáno k dispozici na disketě doplnit)

Pro texty v jiných evropských jazycích platí příslušné části normy ISO 8859-1÷8 (ČSN ISO 8859-1,2,5,7).

Pro přenos informací v uzavřených počítačových sítích SIS, které obsahují pouze počítače typu IBM PC, je možné použít kódovou stránku IBM 852, (kód je obvykle nazýván IBM PC - Latin 2, viz kódová tabulka 2a, b). Kódová tabulka 852 pro komunikace (kódová tabulka 2b) je shodná s tabulkou v informační příloze k ČSN 36 9103/89, tab. PCL2, obr. 13.

Pro přenos informací v uzavřených počítačových sítích SIS, pracujících pod operačním systémem MICROSOFT WINDOWS, je možné použít kódovou stránku 125, viz kódová tabulka 2c.

Pro přenos textu ve formě reprezentace grafických znaků a řídicích funkcí ve dvojkové soustavě při užívání veřejných a soukromých přenosových sítí a při výměně datových medií je standardem pro kódování mezinárodní norma ISO 6937-2, Add.1 (viz kódová tabulka 2d). Odkazy uvedené v tabulce 2d je třeba interpretovat jako odkazy na jednotlivé odstavce citované normy. Užití tohoto kódu pro videotex a teletex je specifikováno přílohami k citované normě.

Při užívání kódových tabulek, včetně práce s texty v jiných jazycích kódovaných podle norem ČSN ISO 8859-1,2,5,7, je třeba respektovat požadavky souvisejících norem ISO a na jejich základě připravovaných ČSN, které vymezují kódový systém. Jde o:

- ISO 2022 (v návrhu ČSN ISO 2022) 7-bitové a 8-bitové kódované soubory znaků ISO. Metody rozšiřování kódů

- ČSN ISO 4873 8-bitový kód ISO pro výměnu informací. Struktura a pravidla pro zavádění

- ČSN ISO/IEC 10367 Normalizované kódované soubory grafických znaků pro použití v 8-bitových kódech

- ČSN ISO 2375 Postupy pro registraci posloupností escape.

2.4.2 Klávesnice pro zařízení informačních technologií

Česká klávesnice pro použití v SIS musí vycházet z návrhu technické normy ISO DIS 9995-1 až 7. Standardizuje se tříúrovňová klávesnice a přiřazení znaků klávesám pro prvou a druhou úroveň, a to shodné s ČSN 369050 - Rozložení znaků na české klávesnici pro textové a kancelářské systémy. Výchozím uspořádáním je česká klávesnice psacího stroje se 46 klávesami (obr. 1). Dále se standardizuje rozložení číslic 7-8-9 v numerické zóně (obr. 2). Klávesy musí být popsány ve shodě s přiřazením. Popis musí být umístěn vlevo.

Přiřazení pro třetí úroveň a přiřazení dvěma klávesám v pozicích E00 a B00 se nestandardizuje. Možné přiřazení kláves třetí úrovně je uvedeno na obr. 3 a obr. 4. Připouští se užití nestandardizovaných kláves v pozicích E00 a B00 ve funkci "mrtvých" kláves pro potřebnou diakritiku.

Připouští se užití odlišného uspořádání klávesnic u přenosných počítačů (notebooků).

Obr.1. Česká klávesnice psacího stroje

Obr.2. Rozložení 7 - 8 - 9 na numerické zóně

Obr.3. Klávesnice IBM

Obr.4. Klávesnice podporující U.S. přiřazení

2.4.3 Abecední řazení

Rutiny abecedního řazení (třídění) musí umět třídit všechny grafické znaky obsažené v normě ČSN ISO 8859-2 (viz kódová tabulka 1). Musí splňovat revidovanou normu ČSN 97 6030:1994 "Abecední řazení" pro znaky obsažené v této normě.

Řadí se jednotlivé prvky řazení, které mohou být slovy nebo skupinami slov. Skupiny slov se řadí postupně podle jednotlivých slov, tvořících skupinu, při čemž nezáleží na počtu mezer, které oddělují slova. Za slovo se považuje řetězec písmen, číslovek, znaku apostrof a spojovníku, či znaku "nepřerušující mezery", pokud poslední tyto dva znaky nejsou prvým ani posledním členem řetězce tvořícího slovo. Při stanovení pořadí slov se nejprve porovnávají zleva doprava postupně všechny znaky slova podle primární řadící schopnosti znaků (viz jednotlivé řádky v tab. 4). Nestačí-li k rozlišení dvou slov primární rozlišovací schopnost jejich znaků, porovnávají se jednotlivé znaky obou slov znovu zleva doprava podle sekundární řadící schopnosti (viz jednotlivé sloupce v tab. 4). Číslice se řadí podle jejich číselné hodnoty vzestupně za abecedu. Znak apostrofu je pro účely řazení umístěn za abecedou a za číslovkami. Spojovník a nepřerušující mezera před abecedou. Velká a malá písmena mají stejnou řadící platnost, to znamená, že pořadí dvou slov, které se liší pouze volbou velkých či malých typů svých (některých) písmen, může být jakékoliv.

Tabulka 4 Primární a sekundární řazení znaků pro třídění

| primární pořadí

# ---> sekundární pořadí

a á # # ä #

b

c # #

č

d ď #

e é ě # #

f

g

h

ch

i í #

j

k

l ĺ ľ #

m

n # ň

o ó ô ö #

p

q

r ŕ

ř

s # #

š

t ť #

u ú ů ü #

v

w

x

y ý

z # #

ž

Pozn: Primární řazení (třídění) je určeno pořadím řádků a sekundární pořadím znaků v řádku. Odpovídající velké písmena, která nejsou v tabulce uvedena, mají stejnou řadící schopnost jako příslušná malá písmena.

tab 4

tab 4

tab 4

tab 4

tab 4 + tab 5 + tab 6

tab 7 + tab 8

tab 9 + tab 10 + tab 11

tab 11 + tab 12

2.5 Programové vybavení

Veškeré systémové i aplikační programové vybavení (APV) musí splňovat tyto požadavky:

1.musí umožňovat transparentní zpracování textových dat ve standardních kódech pro SIS,

2.musí umožňovat komunikaci s běžným uživatelem v národním jazyce od počátku využívání příslušného programového produktu v SIS. Tento požadavek nemusí být splněn v plném rozsahu pokud jde o užití klíčových slov a ustálených zkratek a pokud jde o hlášení, která nejsou určena běžnému uživateli, ale pouze úzkému okruhu specialistů

3.musí umožňovat práci (import, export) s daty, která jsou v některém z kódů uvedených v odst. 2.4,

4.pokud je určeno k vytváření uživatelských aplikací, musí podporovat jejich vytváření v národním jazyce; to znamená umožnit aby tyto aplikace musí mít zabudované rutiny pro abecední řazení (třídění) v souladu s odstavcem 2.4.3 a umožnit, aby komunikace s uživatelem, včetně zobrazovaných běžných chybových hlášení, byla v národním jazyce.

3. Seznam zkratek mezinárodních organizací

IEC International Electrotechnical Commisssion (Mezinárodní komise pro elektrotechniku)

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky)

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)

4. Použité zkratky v názvech technických norem

ČSN Česká norma

ISO International Standard - Mezinárodní norma (Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO)

DIS Draft International Standard (ISO) - Návrh mezinárodní normy

Add Addendum - Doplněk k mezinárodní normě

5. Seznam citovaných technických norem

ČSN ISO 6429 Řídící funkce kódovaných souboru znaků 7-bitového a 8-bitového kódu

ISO 6937-2, Add.1 Kódované soubory znaků pro přenos textů. Část 2: Latinské abecední a neabecední grafické znaky

ČSN ISO 8859-1, až -8 Soubory grafických znaků kódované jedním 8-bitovým bytem. Část 1 až 4 a 9: Latinská abeceda 1 až 5; část 5: Latinská abeceda / kyrilice; část 6: Latinská / arabská abeceda; část 7: Latinská / řecká abeceda; část 8: Latinská / hebrejská abeceda

ISO DIS 9995-1 až 7 Rozložení znaků na klávesnici pro textové a kancelářské systémy

ČSN 369050 Rozložení znaků na české klávesnici pro textové a kancelářské systémy

ČSN 36 9103 8-bitové kódované soubory symbolů

ČSN 97 6030 Abecední řazení

ISO 2022 4-bitové a 8-bitové kódované soubory znaků ISO. Metody rozšiřování kódů

ČSN ISO 4873 8-bitový kód ISO pro výměnu informací. Struktura a pravidla pro zavádění

ČSN ISO/IEC 10367 Normalizované kódované soubory grafických znaků pro použití v 8-bitových kódech

ČSN ISO 2375 Postupy pro registraci posloupností escape

V.

Vyhodnocení připomínkového řízení

V rámci posuzování věcné problematiky byl správním úřadům dne 7. března 1995 rozeslán návrh "Technický standard státního informačního systému České republiky, verze 2.1 s žádostí zaslat k návrhu připomínky do 15. března 1995 s tím, že pokud připomínky zaslány nebudou, bude předpokládán souhlas s návrhem.

Do konce března 1995 došlo na Ministerstvo hospodářství celkem 19 vyjádření. Z toho 13 vyjádření obsahuje bezvýhradný souhlas s návrhem a 6 vyjádření drobné připomínky. Devět správních úřadů připomínky nezaslalo; Ministerstvo hospodářství proto předpokládá, že výhrady nemají. Všechny rozpory signalizované v připomínkách se podařilo v podstatě odstranit. V nové modifikaci, která je předkládána k projednání vládě, jsou kromě úprav vyvolaných připomínkami zahrnuty ještě některé drobnější úpravy vzniklé z podnětu Ministerstva hospodářství, které směřují k dosažení shody s českými normami v oblasti informační techniky.

Následující přehled obsahuje veškeré změny provedené oproti textu rozeslanému k připomínkovému řízení. Opakující se připomínky jsou sloučeny.

Připomínka

Způsob vyřízení

Ministerstvo financí

1. Doplnit do názvu standardu "národní prostředí".

1.Připomínka akceptována. Text upraven.Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1. Zahrnout kódovou stránku 1250, užívanou pro národní prostředí operačním systémem WINDOWS.

2. Nepožadovat striktně překlad klíčových slov a ustálených zkratek do češtiny u systémových programů a některých aplikačních programů. Upřesnit formulaci požadavku na existenci česky komunikujících verzí.

1. Připomínka akceptována pro uzavřené počítačové sítě, na stejné úrovni jako kódová tabulka 852 (PCL2).

2. Připomínka akceptována. Text upraven.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí

1. Doplnit odkazy na obr. v textu.

1. Připomínka akceptována. Odkazy doplněny.

Úřad vlády

1. Prohloubit lokalizaci národního prostředí o formáty dat, času, číselných údajů, měny, ....

2. Vysvětlit, proč se některá písmena s diakritikou (např. C a Č) rozlišují v primárním řazení a některá (např. U a Ú) až v sekundárním.

1. Připomínky budou řešeny v rámci připravovaného datového standardu SIS.

2. Akceptováno částečně. Text standardu byl uveden do souladu s českou normou pro abecední řazení. Normu pro abecední řazení však nepovažujeme za možné měnit.

Ministerstvo zahraničních věcí

1. Zvážit povolení odchylky umožňující současné užití české abecedy a některých znaků abeced západoevropských států a rozšířit možnost psaní písmen západoevropských abeced na klávesnicích.

1. Připomínka akceptována částečně. Povolit nový kód nezahrnutý do mezinárodních a českých norem nepovažuje předkladatel za systémové řešení. Technický standard však byl doplněn o odkazy na normy, které popisují řešení situace, kdy je třeba předávat data kódovaná podle různých stránek.

2. Podrobněji rozvést užití apostrofu při psaní cizích jmen.

2. Připomínka akceptována. Text doplněn.

Ministerstvo životního prostředí

Zvážit oprávněnost vypuštění standardů pro síťové služby, které jsou rozhodující pro bezproblémovou výměnu dat mezi správními úřady.

Připomínka neakceptována. Pro zařazení síťových služeb do technického standardu není dosaženo potřebné shody. Ministerstvo hospodářství se pokusí situaci řešit návrhem zvláštního standardu pro tuto oblast.